Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Odbori

Odbori, kao posebni oblici organizovanja i rada u Privrednoj komori Srbije daju predloge organima Komore o pitanjima koja su od interesa za sve njene članove, a njihovi osnovni zadaci i poslovi su:

 

  • priprema, donošenje  i praćenje ostvarivanja makro-ekonomske politike u Republici

 

  • razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i mera u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i drugih propisa i mera od interesa za članove Komore

 

  • podsticanja ekonomskog i tehnološkog razvoja zemlje unapređenjem inovacijske delatnosti u privredi i kod preduzetnika; pružanja stručne pomoći kod ostvarivanja zakonskih prava autorima patenata i drugih kategorija industrijske svojine

 

  • praćenje privrednih kretanja i analiziranje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predlaganje korekcije tih mera

 

  • pripreme i realizacije razvojnih programa, razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja i strukturalne transformacije privrede

 

  • podsticanje i sprovođenje organizovanog nastupa članova  Komore na stranim tržištima,  uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom i saradnje sa međunarodnim ekonomskim organizacijama, nacionalnim komorama i udruženjima pojedinih država; usmeravanje regionalnih pravaca istraživanja tržišta

 

  • utvrđivanje programa opšte privredne i turističko-informativne propagande prema inostranstvu; organizovanje sajmova, izložbi i drugih promotivnih aktivnosti

 

  • razmatranje i davanje predloga u vezi unapređivanja rada i poslovanja bankarskih i drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih organizacija

 

  • pružanje stručne pomoći radi unapređivanja preduzetništva (informatika, konsalting pri osnivanju malih i srednjih preduzeća i dr.) i davanje predloga za unapređivanje uslova rada i poslovanja preduzetnika