USLUGE
Evropska mreža preduzetništvaPKS i EENIno partneriPoslovanje sa EUIzvoz u EUTržište EU

Osnovni koraci:

1. korak – Identifikovati tarifni broj i povlašćene carinske stope za izvoz u EU

Evropska unija primenjuje carinsku zaštitu za proizvode koje se uvoze u EU. Postoji jedinstvena carina koja važi za sve države članice EU. Ova zaštita se sastoji od carinske stope koja se primenjuje na vrednost izvezene robe i eventualne specijalne carine. Odlukom o autonomnim trgovinskim preferencijalima, a od 2010. godine primenom Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, roba sa poreklom iz Srbije u EU ima pravo na povlašćen izvoz u EU.

Osnovne i povlašćene carinske stope, kao i specijalne carine za sve tarifne brojeve dostupne su u okviru besplatne internet baze TARIC.

Za uputstva za korišćenje ove baze konsultujte Vodič za poslovanje sa EU, poglavlje 2.1.

2.  korak – Utvrditi da li se može ostvariti pravo na izvoz u povlašćenom režimu

Pravo na povlašćeni izvoz u države članice EU ostvaruje roba za poreklom iz Srbije, ali i roba sa poreklom iz država partnera.

Predviđaju se i izvesni izuzeci od primene pravila o poreklu robe. Potrebno je konsultovati spisak proizvoda koji su isključeni iz mogućnosti kumulacije robe.

Poreklo robe utvrđuje se na osnovu panevropskih pravila o poreklu robe propisanih u Protokolu 3 Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima (u nastavku Protokol o poreklu robe).

Protokolom je određeno da se u proizvodnji robe koja se izvozi u EU mogu se koristiti matrijali (inputi) sa poreklom iz Srbije i država partnera, kao i materijali bez porekla (iz drugih država).  

Proceduru ispitivanja ispunjenosti uslova za potvrdu porekla robe iz Srbije ili države partnera možete preuzeti u obliku šemu procedure (materijal Uprave carine), a možete koristiti i aplikaciju izrađenu po datoj šemi. Na raspolaganju su dve aplikacije zavisno od porekla materijala ili komponenata (inputi) koji su uvezeni, a koji su korišćeni u proizvodnji robe koja se izvozi. Ukoliko su inputi samo iz EU, koristite prvu aplikaciju (bilateralna kumulacija porekla), a ukoliko su neki inputi i iz država partnera koristite drugu aplikaciju (dijagonalna kumulacija).

Ovde možete preuzeti primer razmatranja mogućnosti korišćenja povlašćenog porekla robe.

  

Dodatni koraci

3.korak - Pripremiti dokumenta o poreklu robe: EUR 1 i izjava na fakturi

Nakon što je izvoznik utvrdio da je ispunio pravila, potreno je da pribavi Uverenje o kretanju robe EUR.1. Njega izdaje carinski organ u zemlji izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika. Ovde preuzmite materijal koji objašnjava izgled i način popunjavanja obrazac EUR 1.

O naknadnom izdavanju uverenja EUR 1 i izdavanju duplikata, pročitajte član 18 (str. 17) i član 19 (str. 18) Protokola o poreklu robe.

U slučaju ovlašćenog izvoznika ili bilo kojeg izvoznika za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra dovoljan dokaz o poreklu može biti izjava na fakturi. Tekst izjave na fakturi mora da u potpunosti odgovara onome koji je dat u Prilogu 2 Protokola.

Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima. Izjave na fakturi moraju  nositi  originalni  svojeručni  potpis  izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

Podnošenje izjave na fakturi ne oslobađa izvoznika od obaveze dokazivanja porekla.

Članom 22 (str. 19) Protokola o poreklu robe definisani su uslovi za sastavljanje izjave na fakturi, kao i osnovni elementi koje ona mora da sadrži.

4. korak - Organizovati direktni transport

Povlašćeni uslovi izvoza u EU ostvaruju se samo ako je ispoštovan princip direktnog transporta.

Princip direktnog transporta obavezuje da se transport robe mora obaviti direktno između dve strane ili preko treće teritorije, ali se njihov pretovar ili privremeno skladištenje dozvoljava isključivo pod carinskim nadzorom. Ne mogu se obavljati nikakve dodatne radnje na proizvodima u ovom slučaju.

Ovde možete preuzeti član 13 (strana 13) Protokola o poreklu robe koji propisuje primenu principa direktnog transporta.

5. korak - Utvrditi da li postoje određeni izuzeci od obaveze dokazivanja porekla

Izuzeci od obaveze dokazivanja porekla predviđeni su članom 27. Protokola o poreklu robe, strana 21.

Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

DOKUMENTA

Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Srbije i EU

Obaveštenje Uprave carine o primeni Prelaznog sporazuma

Protokol 3 Prelaznog sporazuma koji uređuje pitanja o poreklu robe

EUR 1 - izgled dokumenta, zahtev za izdavanje, uputstvo za popunjavanje

Izjava na fakturi - propisani izgled