FONDOVI I PROGRAMI EU
Erazmus za mlade preduzetnikeHorizont 2020COSMEKreativna EvropaIPA IIIPARDWB EDIFEU finansijski instrumenti

WB EDIF

WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) je program koji je osnovala Evropska unija sa ciljem da malim i srednjim  preduzećima (MSP) u zemljama Zapadnog Balkana omogući lakši pristup finansijskim  sredstvima.

 WB EDIF je usmeren  na:

 • Jačanje uloge privatnog sektora  u  privredi;
 • Identifikovanje potreba  MSP sektora na području Zapadnog Balkana;
 • Podizanje i jačanje lokalnog  tržišta preduzetnog kapitala;
 • Lakši pristup fondovima i finansijskim instrumentima;

WB EDIF ima za ciLj stvaranje povoLjnijeg okruženja za finansiranje  malih i srednjih preduzeća, kao  i razvoj i održivost stabilnog tržišta kapitala. Program obuhvata i aktivnosti sa ciljem kreiranja reformi i političkog okvira koji podržava i podstiče finansiranje MSP.

 Na sledećem linku možete pogledati  prezentaciju WB EDIF programa.

Program WB EDIF je otvoren za mala i srednja preduzeća iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Program WB EDIF sprovodi se kroz četiri potprograma (fonda), koji su kreirani prema vrsti finansijskih instrumenata koje koriste (krediti i kapitalna ulaganja) i tipu korisnika za koje su namenjeni:

1. Instrumenti vlasničkog kapitala

Fond za inovativna preduzeća  - Enterprise Innovation Fund ENIF)

 • ENIF je fond preduzetnog kapitala usmeren na portfolio investicije u mala i srednja preduzeća u različitim fazama razvoja, od njihovog osnivanja do ekspanzije;
 • Osnovni cilj ENIF-a je da se poboljša finansijski položaj inovativnih, visoko specijalizovanih malih i srednjih preduzeća koja posluju na prostoru Zapadnog Balkana;
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“ kao oblik finansijske podrške istraživanjima sa dobrim izgledom na tržištu u inovativnim preduzećima;
 • Vrednost investicije koje malo i srednje preduzeće  može  dobiti  iznosi od 100.000 evra do 2 miliona evra. Planirano je da ENIF investira najmanje 40 miliona evra u 40 do 60 inovativnih preduzeća;
 • Institucije koje su uložile sredstva u ENIF su: Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF) i Nemačka razvojna banka (KfW), a očekuje se i učešće institucija na području zapadnog Balkana;
 • Fondom upravlja posebna, specijalizovana kompanija koja je dobila ovaj posao na javnom tenderu. 

Fond za preduzeća sa velikim razvojnim potencijalom – Enterprise Expansion Fund (ENEF)

 • ENEF je fond preduzetnog kapitala za podršku malim i srednjim preduzećima koja imaju veliki razvojni potencijal;
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“  uključujući i zamenljive obveznice  relevantnih preduzeća sa ciljem da se poboljša njihova finansijska pozicija i obezbedi neophodna likvidnost kako bi se realizovao razvojni potencijal preduzeća;
 • Ukupna raspoloživa finansijska sredstva koja preduzeća mogu iskoristiti iznose 100 miliona evra. Pojedinačne investicije fonda iznose od 1 do 10 miliona evra;
 • Institucije koje su osnovale ENEF su Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF), Nemačka razvojna banka (KfW) i Vlada Italije, a fondom upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj;

2. Garancije za MSP (SME Loan Guarantees)

 • Obezbeđuju se garancije i kontra-garancije finansijskim posredinicima (pre svega bankama) za kredite namenjene sektoru MSP u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Mala i srednja preduzeća mogu aplicirati za kredit do 500.000 evra;  
 • Evropski investicioni fond (EIF) upravlja ovim programom, ali ga operativno sprovodi odabrani finansijki posrednik, tj. banka. Sporazum između EIF-a i banke omogućuje smanjeni rizik za banku koja se u njenoj ponudi kredita MSP sektoru ogleda kroz liberalnije uslove za dobijanje kredita i/ili nižu kamaptnu stopu.

 3. Kreditiranje malih i srednjih preduzeća  - SME Lending

U 2018. godini planirana je realizacija EBRD Programa za podršku konkurentnosti MSP (SME Competitiveness Support Programme) koji se sprovodi u okviru ovog stuba. Programom će biti obuhvaćene sledeće komponente:

 • posebne kreditne linije sa ciljem unapređenja konkurentnosti MSP;
 • olakšice za MSP prilikom investiranja;
 • tehnička pomoć finansijskim institucijama i MSP u procesu pripreme zahteva i odobravanja kredita.

4. Usluge podrške – Support Services

U okviru ovog stuba podrazumevaju se programi podrške u cilju stvaranja povoljnog regulatornog okruženja za razvoj inovativnih MSP u regionu.

Osnovne karakteristike  ovih programa su:

 • Unapređenje razvoja i rasta visoko inovativnih kompanija;
 • Stvaranje povoljne poslovne klime za rast i razvoj poslovanja;
 • Podrška spremnosti za investiranje i finansiranje MSP;
 • Podrška vladama država korisnica programa da razviju regulatorni okvir za finansiranje MSP pod povoljnijim uslovima.

Institucije koje sprovode programe podrške su: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD-Advice for Small Businesses), Evropska investiciona banka (EIB), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD - Triple Helix projects) i Svetska banka (World Bank-Investment Readiness Programme, Assessment of VC Ecosystem, EU-REPARIS).

Ukoliko su Vam  potrebne dodatne informacija o ovom programu:

kontakt osoba -  Jovana Stanojević, tel. 011 3300 937, e-mail: jovana.stanojevic@pks.rs