U FOKUSU
InfoSSPHrvatska u EU

 

Na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 27. februara 2017. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 20 - preduzetništvo i industrijska politika i Poglavlje 26 - obrazovanje i kultura, koje je privremeno i zatvoreno. 


Na Četvrtoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 13. decembra 2016. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 5 - javne nabavke i Poglavlje 25 - nauka i istraživanje, koje je privremeno i zatvoreno.

Poglavlje 5 posvećeno je javnim nabavkama, važnom segmentu funkcionisanja privrede koji je neophodan za postizanje ciljeva slobodnog tržišta. Zanimljivost u vezi sa poglavljem 5 je da EU nije zahtevala merila za njegovo otvaranje. O značaju uređenja ove pregovaračke oblasti, govori podatak da javne nabavke čine 20 odsto bruto domaćeg proizvoda u zemljama EU, a oko 15 odsto na globalnom nivou. Način na koji se koristi novac poreskih obveznika ima veliki značaj za kvalitet usluga koje država pruža građanima i privredi. Jačanjem transparentnosti javnih nabavki stvaraju se pretpostavke da što veći broj potencijalnih ponuđača sazna za potrebe naručilaca. To dalje dovodi do jačanja konkurencije među njima i mogućnosti da država za dati novac, dobije najbolju ponudu na tržištu. Time je moguće ostvariti značajne uštede, za isti obim kupljenih dobara, usluga i radova

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje, podrazumeva usklađivanje pravila u okviru ovih oblasti sa onima koja važe u zemljama EU sa ciljem unapređenja domaćeg naučnog i tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog i privrednog razvoja. Pristupanjem naučnom sistemu Evropske unije, državama članicama otvaraju se mogućnosti punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje njenih naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje dodatnih sredstava za finansiranje istraživanja.


Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu objavljen je 9. novembra 2016. godine.

Izveštaj analizira stepen ostvarenih reformi i usklađenosti svake države kandidata ili potencijalnog kandidata sa kriterijumima za članstvo u Evropsku uniju u skladu sa metodologijom utvrđenom prethodne godine u okviru Paketa proširenja.

Centar za EU integracije Privredne komore Srbije pripremio je Pregled Godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu sa najvažnijim zaključcima i ocenama, za svaku od posmatranih oblasti, sa posebnim osvrtom na pregovaračka poglavlja od posebnog interesa za privredu.

Pregled Godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu možete pronaći ovde

Prilikom priprema izveštaja o napretku za države Zapadnog Balkana i Tursku Evropska komisija, u skladu sa metodologijom utvrđenom prošle godine, analizira stepen ostvarenih reformi i usklađenosti svake države kandidata ili potencijalnog kandidata sa kriterijumima za članstvo u Evropsku uniju kroz dve jasno postavljene skale za ocenjivanje.

Skale za ocenjivanje u oba segmenta praćenja od strane Evropske komisije – ocena spremnosti za članstvo i ocena napretka po poglavljima – predstavljene su kroz tabelarni prikaz napretka po poglavljima. 


 

Predstavnici socijalnih partnera i organizacija civilnog društva Srbije i Evropske unije, okupljeni u Zajedničkom konsultativnom odboru, pozdravljaju otvaranje poglavlja 23 i 24, uz ocenu da je nastavak pregovora od izuzetne važnosti za usaglašavanje propisa i politika Srbije sa principima i pravilima Evropske unije. Odbor podseća da je napredak u pregovorima u tim poglavljima od izuzetne važnosti za otvaranje pregovora u drugim poglavljima, kao i za dinamiku celokupnog procesa pristupnih pregovora. Zajednički konsultativni odbor će i ubuduće unapređivati dijalog između institucija sistema, predstavnika socijalnih partnera i civilnog društva. Važan zadatak ostaje i podsticanje napretka u usklađivanju i sprovođenju propisa EU, kao i upućivanje preporuka relevantnim akterima, kako bi se već nastale i nastupajuće reforme sprovele u svim oblastima društva.

Zajednički konsultativni odbor, od 2014. godine kada je osnovan, prati realizaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podstiče saradnju sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva. U radu Odbora učestvuje po devet predstavnika Srbije i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, koji su imenovani ispred socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. 

Privredna komora Srbije učestvuje u radu Zajedničkog konsultativnog odbora, u kome ima imenovanog predstavnika i zamenika predstavnika.


Na Trećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 19. jula 2016. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost. 

Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa EU, izuzetno je važno za poslovnu zajednicu Srbije, kako zbog značaja samog poglavlja i vladavine prava, tako i zbog mogućnosti da se intenziviraju pregovori i počne otvaranje ostalih poglavlja, važnih za srpsku privredu. Detaljnije...


Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koja koordinira i pripremu pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku, objavila je novo, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje Priručnika za prevođenje pravnih akata Evropske unije.


Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije, potpisali su 26. januara 2016. godine u Privrednoj komori Sbije Memorandum o saradnji u procesu evropskih integracija radi koordinacije aktivnosti u pregovaračkom procesu i informisanja poslovne zajednice o napretku u pregovorima o članstvu.  Detaljnije...


U drugoj polovini 2015. godine u okviru TAEKS programa učestvovalo je više od 1337 predstavnika Srbije. Privredna komora Srbije u saradlji sa Kancelarijom za evropske integracije, resornim ministarstvima i institucijama i telima Vlade Republike Srbije od 2006. godine organizuje stručne obuke i seminare u okviru TAEKS programa. Detaljnije možete pročitati OVDE


Na Drugoj Međuvladinoj konferenciji Republike Srbije i EU, koja je 14. decembra 2015. godine održana u Briselu, otvorena su prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja i to: Poglavlje 32 o finasijskom nadzoru i Poglavlje 35, o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.


Evropska komisija je 10. novembra 2015. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2015. godinu. Izveštaj o napretku možete pročitati OVDE (srb) i OVDE (eng). 


Privredna komora Srbije, kao partner Projekta EU-SCS (Unapređenje pravila konkurencije u Srbiji) u predhodne dve godine organizovala je veliki broj seminara sektorskog karaktera za članove PKS. Na Završnoj konferenciji u Beogradu, 15 septembra predstavljen je i jedan od rezultata održanih seminara - predlog Programa usklađenosti preduzeća pravilima zaštite konkurencije koji možete pročitati OVDE.


U Beogradu je od 2-3. juna 2015. godine održan 5. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u organizaciji Evropsko ekonomskog i socijalnog komiteta. Na Forumu je usvojena Deklaracija u kojoj je posebno naglašeno otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom i unapređenje sistema podrške MSP u pristupu programima EU, poput Horizonta 2020 i COSME. Deklaraciju možete pročitati OVDE.


Evropska komisija je 19. maja 2015. godine usvojila  Uredbu o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama EU za ribu i proizvode od ribe koje potiču iz Republike Srbije kojom su otvorene carinske kvote Unije za ribu i proizvode od ribe iz Republike Srbije i tako su se stekli uslovi za punu primenu kvota u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Protokola o adaptaciji SSP-a, koji uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.

Uredba se primenjuje retroaktivno od 1. februara 2010. godine, što faktički znači da će svakome ko je platio/la carinu za uvoz kategorija proizvoda pod kvotama biti refundirani navedeni iznosi.

Više informacija o otvorenim kvotama za ribu i riblje proizvode iz Republike Srbije možete pročitati OVDE.


Evropska komisija je 8. oktobra 2014. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2014. godinu. Izveštaj o napretku možete pročitati OVDE (srb) i OVDE (eng). Sažetak izveštaja o napretku možete pročitati OVDE i OVDE


U Briselu je danas (21. januar 2014), nešto posle devet časova pre podne, počela prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou. Detaljnije...


Vlada Republike Srbije je na sednici koja je održana 23.9.2013. godine, usvojila sve dokumente neophodne za uspostavljanje strukture za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Detaljnije...


Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić predložio je 1. septembra profesorki Fakulteta političkih nauka (FPN) i nekadašnjoj direktorki Kancelarije za pridruživanje EU Tanji Miščević da bude šefica tima za pregovore Srbije o članstvu u EU, što je ona prihvatila. Detaljnije...


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Srbije i EU stupio je na snagu 1. septembra, a njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima o članstvu u EU. Detaljnije...