U FOKUSU
InfoSSPHrvatska u EU

Na osmoj međuvladinoj konferenciji koja je održana 25. juna 2018. gdoine u Luksemburgu, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije i Evropskom unijom: Poglavlje 13 - ribarstvo i Poglavlje 33 - budžetske i finansisjke odredbe.

Poglavlje 13 - Zajednička politika ribarstva Evropske unije obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Politika Evropske unije u oblasti ribarstva reformiše se svakih deset godina, kao odgovor na promene koje se odnose na količinu ribe, kao i na opšte privredne prilike u ribarstvu. Rezultat usklađivanja Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti ribarstva biće ispunjenost zahteva u pogledu kontrole nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, čime će se stvoriti uslovi za plasman proizvoda ribarstva na tržište EU, uz očuvanje nacionalnih vodnih resursa.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 11. decembra 2017. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom: Poglavlje 6 - pravo privrednih društava i Poglavlje 30 - ekonomski odnosi sa inostranstvom.

Poglavlje 6 - U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU, pri čemu su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Istovremeno, ovim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja. Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na ovaj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije. 

Poglavlje 30 se odnosi na propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu - uključujući carine, obaveze iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, sve trgovinske sporazume Evropske unije sa trećim državama - kao i na razvojnu i humanitarnu pomoć koju EU pruža državama u razvoju i najmanje razvijenim državama. Nakon pristupanja, Srbija će imati obavezu da postupa u skladu sa Zajedničkom trgovinskom politikom Evropske unije. Srbija će biti deo carinske unije i moraće da primenjuje sve sporazume o slobodnoj trgovini, i sve zasebne (preferencijalne i nepreferencijalne) trgovinske režime koje EU dodeli određenim državama van EU, uključujući opšti sistem preferencijala (Generalised System of Preferences - GSP). Srbija će danom pristupanja EU početi da primenjuje ugovore koje je EU sklopila sa trećim državama, što će značiti i reviziju svih ugovora koje Srbija ima sa trećim državama. Okončanjem pregovora sa EU učvrstiće se mogućnost sklapanja različitih oblika strateških saveza i zajedničkih ulaganja srpskih partnera s partnerima iz ostalih država članica EU radi zajedničkog nastupa na trećim tržištima.Podaci iz 2016. godina govore da Srbija već sada, uglavnom izvozi u druge države članice Evropske unije (oko 63%) ili kandidate za njeno članstvo (27%), što iznosi oko 80% srpskog izvoza u toj godini. Evropska unija ima veliki broj potpisanih trgovinskih sporazuma, te će srpska preduzeća uglavnom zadržati povlastice koje su do sada imale. Ovo se pre svega odnosi na evropske države, poput članica CEFTA (zapadni Balkan i Moldavija), EFTA (Švajcarska, Island, Lihtenštajn, Norveška) i Tursku (sa kojom EU ima sporazum o carinskoj uniji). Izvoz Srbije u Rusiju iznosi oko 5% ukupnog izvoza Srbije u svet. Srbija će naslediti mogućnost izvoza po povlašćenom režimu u skladu sa mrežom trgovinskih sporazuma EU (33 sporazuma u primeni, 27 u privremenoj primeni do pune ratifikacije i stupanja na snagu i 23 sporazuma koji su zaključeni i čekaju potpisivanje). 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na Šestoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, koja je održana 20. juna 2017. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine i Poglavlje 29 – carinska unija. 

Poglavlje 7 odnosi se na usklađivanje propisa Srbije sa propisima EU u oblasti intelektualne svojine sa ciljem da se doprinese većoj pravnoj sigurnosti, stimulisanju stavaralaštva, ubrzanju tehnološkog razvoja i borbi protiv piraterije. Ovo poglavlje obuhvata zaštitu autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine, odnosno zaštitu žiga i dizajna, i delimično materiju zaštite patenata, kao i pravila o sprovođenju zaštite u ovim oblastima. Unapređenje pravnog okvira i mehanizama za zaštitu prava intelektualne svojine od posebne je važnosti za privredu, posebno za sektor malih i srednjih preduzeća jer time njihovi proizvodi i usluge dobijaju značajan nivo ekskluzivnosti. Time se doprinosi jačanju konkurentnosti samih kompanija koje danas, da bi opstale na tržištu, moraju da budu usmerene na stvaranje znanja, razvijanju aktivnosti koje vode transferu tehnologija i komercijalizaciji inovacija, odnosno plasiranju njihovih inovativnih ideja na tržište.

Kod poglavlja 29 o carinskoj uniji, pravne tekovine EU sastoje se od zakonodavstva koje se primenjuje u  članicama, uključujući Carinski kodeks EU i prateće odredbe o njegovom sprovođenju. Kada je reč o carinskoj uniji, nema pregovaranja ni o tranzicionim periodima za prilagođavanje sistemima, što znači da se u sustini u ovom poglavlju pregovori vode o dinamici usvajanja starih tekovina EU i implementaciji tih procesa. Otvaranjem poglavlja 29, Srbija je napravila korak ka toma da postane deo Carinske unije EU, što omogućava da se izvoz u uvoz u EU obavlja automatski, bez carinskih procedura na granici. To faktički znači, da preduzeća komuniciraju sa carinskim administracijama samo razmenom poruka, a kamioni slobodno prelaze granice. Da bismo postali deo Carinske unije, potrebno je da potpuno harmonizujemo i primenimo carinske propise i unapredimo administrativni kapacitet naše Carine. I to će biti predmet daljih pregovara, sada kad je poglavlje otvoreno. 


Na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 27. februara 2017. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 20 - preduzetništvo i industrijska politika i Poglavlje 26 - obrazovanje i kultura, koje je privremeno i zatvoreno. 


Na Četvrtoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 13. decembra 2016. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 5 - javne nabavke i Poglavlje 25 - nauka i istraživanje, koje je privremeno i zatvoreno.

Poglavlje 5 posvećeno je javnim nabavkama, važnom segmentu funkcionisanja privrede koji je neophodan za postizanje ciljeva slobodnog tržišta. Zanimljivost u vezi sa poglavljem 5 je da EU nije zahtevala merila za njegovo otvaranje. O značaju uređenja ove pregovaračke oblasti, govori podatak da javne nabavke čine 20 odsto bruto domaćeg proizvoda u zemljama EU, a oko 15 odsto na globalnom nivou. Način na koji se koristi novac poreskih obveznika ima veliki značaj za kvalitet usluga koje država pruža građanima i privredi. Jačanjem transparentnosti javnih nabavki stvaraju se pretpostavke da što veći broj potencijalnih ponuđača sazna za potrebe naručilaca. To dalje dovodi do jačanja konkurencije među njima i mogućnosti da država za dati novac, dobije najbolju ponudu na tržištu. Time je moguće ostvariti značajne uštede, za isti obim kupljenih dobara, usluga i radova

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje, podrazumeva usklađivanje pravila u okviru ovih oblasti sa onima koja važe u zemljama EU sa ciljem unapređenja domaćeg naučnog i tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog i privrednog razvoja. Pristupanjem naučnom sistemu Evropske unije, državama članicama otvaraju se mogućnosti punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje njenih naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje dodatnih sredstava za finansiranje istraživanja.


Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu objavljen je 9. novembra 2016. godine.

Izveštaj analizira stepen ostvarenih reformi i usklađenosti svake države kandidata ili potencijalnog kandidata sa kriterijumima za članstvo u Evropsku uniju u skladu sa metodologijom utvrđenom prethodne godine u okviru Paketa proširenja.

Centar za EU integracije Privredne komore Srbije pripremio je Pregled Godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu sa najvažnijim zaključcima i ocenama, za svaku od posmatranih oblasti, sa posebnim osvrtom na pregovaračka poglavlja od posebnog interesa za privredu.

Pregled Godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu možete pronaći ovde

Prilikom priprema izveštaja o napretku za države Zapadnog Balkana i Tursku Evropska komisija, u skladu sa metodologijom utvrđenom prošle godine, analizira stepen ostvarenih reformi i usklađenosti svake države kandidata ili potencijalnog kandidata sa kriterijumima za članstvo u Evropsku uniju kroz dve jasno postavljene skale za ocenjivanje.

Skale za ocenjivanje u oba segmenta praćenja od strane Evropske komisije – ocena spremnosti za članstvo i ocena napretka po poglavljima – predstavljene su kroz tabelarni prikaz napretka po poglavljima. 


 

Predstavnici socijalnih partnera i organizacija civilnog društva Srbije i Evropske unije, okupljeni u Zajedničkom konsultativnom odboru, pozdravljaju otvaranje poglavlja 23 i 24, uz ocenu da je nastavak pregovora od izuzetne važnosti za usaglašavanje propisa i politika Srbije sa principima i pravilima Evropske unije. Odbor podseća da je napredak u pregovorima u tim poglavljima od izuzetne važnosti za otvaranje pregovora u drugim poglavljima, kao i za dinamiku celokupnog procesa pristupnih pregovora. Zajednički konsultativni odbor će i ubuduće unapređivati dijalog između institucija sistema, predstavnika socijalnih partnera i civilnog društva. Važan zadatak ostaje i podsticanje napretka u usklađivanju i sprovođenju propisa EU, kao i upućivanje preporuka relevantnim akterima, kako bi se već nastale i nastupajuće reforme sprovele u svim oblastima društva.

Zajednički konsultativni odbor, od 2014. godine kada je osnovan, prati realizaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podstiče saradnju sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva. U radu Odbora učestvuje po devet predstavnika Srbije i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, koji su imenovani ispred socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. 

Privredna komora Srbije učestvuje u radu Zajedničkog konsultativnog odbora, u kome ima imenovanog predstavnika i zamenika predstavnika.


Na Trećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana 19. jula 2016. godine, otvorena su dva nova poglavlja u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom i to Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost. 

Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa EU, izuzetno je važno za poslovnu zajednicu Srbije, kako zbog značaja samog poglavlja i vladavine prava, tako i zbog mogućnosti da se intenziviraju pregovori i počne otvaranje ostalih poglavlja, važnih za srpsku privredu. Detaljnije...


Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koja koordinira i pripremu pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku, objavila je novo, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje Priručnika za prevođenje pravnih akata Evropske unije.


Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije, potpisali su 26. januara 2016. godine u Privrednoj komori Sbije Memorandum o saradnji u procesu evropskih integracija radi koordinacije aktivnosti u pregovaračkom procesu i informisanja poslovne zajednice o napretku u pregovorima o članstvu.  Detaljnije...


U drugoj polovini 2015. godine u okviru TAEKS programa učestvovalo je više od 1337 predstavnika Srbije. Privredna komora Srbije u saradlji sa Kancelarijom za evropske integracije, resornim ministarstvima i institucijama i telima Vlade Republike Srbije od 2006. godine organizuje stručne obuke i seminare u okviru TAEKS programa. Detaljnije možete pročitati OVDE


Na Drugoj Međuvladinoj konferenciji Republike Srbije i EU, koja je 14. decembra 2015. godine održana u Briselu, otvorena su prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja i to: Poglavlje 32 o finasijskom nadzoru i Poglavlje 35, o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.


Evropska komisija je 10. novembra 2015. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2015. godinu. Izveštaj o napretku možete pročitati OVDE (srb) i OVDE (eng). 


Privredna komora Srbije, kao partner Projekta EU-SCS (Unapređenje pravila konkurencije u Srbiji) u predhodne dve godine organizovala je veliki broj seminara sektorskog karaktera za članove PKS. Na Završnoj konferenciji u Beogradu, 15 septembra predstavljen je i jedan od rezultata održanih seminara - predlog Programa usklađenosti preduzeća pravilima zaštite konkurencije koji možete pročitati OVDE.


U Beogradu je od 2-3. juna 2015. godine održan 5. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u organizaciji Evropsko ekonomskog i socijalnog komiteta. Na Forumu je usvojena Deklaracija u kojoj je posebno naglašeno otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom i unapređenje sistema podrške MSP u pristupu programima EU, poput Horizonta 2020 i COSME. Deklaraciju možete pročitati OVDE.


Evropska komisija je 19. maja 2015. godine usvojila  Uredbu o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama EU za ribu i proizvode od ribe koje potiču iz Republike Srbije kojom su otvorene carinske kvote Unije za ribu i proizvode od ribe iz Republike Srbije i tako su se stekli uslovi za punu primenu kvota u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Protokola o adaptaciji SSP-a, koji uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.

Uredba se primenjuje retroaktivno od 1. februara 2010. godine, što faktički znači da će svakome ko je platio/la carinu za uvoz kategorija proizvoda pod kvotama biti refundirani navedeni iznosi.

Više informacija o otvorenim kvotama za ribu i riblje proizvode iz Republike Srbije možete pročitati OVDE.


Evropska komisija je 8. oktobra 2014. godine objavila godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2014. godinu. Izveštaj o napretku možete pročitati OVDE (srb) i OVDE (eng). Sažetak izveštaja o napretku možete pročitati OVDE i OVDE


U Briselu je danas (21. januar 2014), nešto posle devet časova pre podne, počela prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou. Detaljnije...


Vlada Republike Srbije je na sednici koja je održana 23.9.2013. godine, usvojila sve dokumente neophodne za uspostavljanje strukture za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Detaljnije...


Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić predložio je 1. septembra profesorki Fakulteta političkih nauka (FPN) i nekadašnjoj direktorki Kancelarije za pridruživanje EU Tanji Miščević da bude šefica tima za pregovore Srbije o članstvu u EU, što je ona prihvatila. Detaljnije...


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Srbije i EU stupio je na snagu 1. septembra, a njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima o članstvu u EU. Detaljnije...